HUHT

Tâm lý du khách

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

Tâm lý học du lịch

Nguyễn Hữu Thụ

ĐHQGHN

2009

Ebook

 

2

Gestures: The Do’s and Taboos of Body language Around the world

Roger E. Axtell

Wiley

1997

Ebook

 

3

The Psychology of Tourism Hospitality Press

Glen F. Ross

Melbourne

1994

Sách in

 

4

Tâm lý du khách

Phan Thị Dung

Nxb ĐHQGHN

2010

V1241-1243

 

5

Tâm lý học và nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch

Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh

Nxb Thống kê

2017

Sách in

 

6

The Social Psychology of Tourist Behaviour

Philip L. Pearce and Michael Argyle 

Pergamon Press

1982

Ebook

 

7

Consumer Psychology of Tourism. Hospitality and Leisure

Crouch, G.I; Perdue, R.R.

CABI

2001

Ebook

 

8

Economic Psychology of Travel and Tourism

John C Crotts, W Fred Van Raaij

Routledge, Year: 1995

1995

Ebook

 

9

Gestures: The Do’s and Taboos of Body language Around the world

Roger E. Axtell

Wiley

1997

Ebook

 

10

Tourist Experience and Fulfilment: Insights from Positive Psychology

 

Sebastian Filep, Philip Pearce

Routledge

2013

Ebook

 

11

Tourist behaviour: an international perspective

 

Metin KozakNazmi Kozak

CABI

2017

 

 

12

Trends in Tourist Behavior: New Products and Experiences from Europe

Andrés Artal-Tur, Metin Kozak, Nazmi Kozak

Springer International Publishing

2019

Ebook

 

13

Older Tourist Behavior and Marketing Tools

 

Vania Vigolo (auth.)

Springer

2017

Ebook

 

14

Handbook of tourist behavior: theory & practice

Metin Kozak, Alain Decrop

Taylor & Francis

2009

Ebook

 

15

Web tham khảo

http://hat.tailieu.vn/

 

 

Ebook