HUHT

Tâm lý học đại cương

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Tâm lý học đại cương

Nguyễn Quang Uẩn (Cb), Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang

Nxb ĐH Sư phạm

2011

Sách in

05

V2012-2015

Gt chính

2

Tâm lý học quản trị kinh doanh

Thái Trí Dũng

ĐH Kinh tế TPHCM

 

ebook

 

 

 

3

The Psychology of Human Leadership

ichael Paschen, Erich Dihsmaie

Spinger

2014

ebook

 

 

 

4

Gt Tâm lý học đại cương

ThS. Hoàng Thị Thu Hiền

Nxb Tổng hợp tp HCM

2012

Ebook

1

Daihochue.sachweb.com

TLTK

5

Tâm lý học đại cương

Nguyễn Quang Uẩn (Cb), Nguyễn Hữu Luyền, Trần Quốc Thành

Nxb ĐH Sư phạm

2008

ebook

1

 

TLTK

6

Psychological science

Michael Gazzaniga

Nxb Notorn

2013

Sách in

01

L1362

TLTK

7

Social psychology

David G. Myers

Nxb McGraw Hill

2010

Sách in

01

Mới bổ sung

TLTK

8

Creative concepts in

Psychology An Activity and Case-based Approach

Andrea H. Goldstein

Nxb McGraw Hill

2011

Sách in

01

L1135

TLTK

9

Psychology in Your Life

Grison, heatherton, Gazzniga

Nxb Norton

2015

Sách in

01

Mới bổ sung

TLTK

10

Ethical Insights a Brief Introduction

Douglas Bích

Nxb McGraw Hill

2002

Sách in

02

L476,477

TLTK

11

Personality Psychology

Randy J. Larsen, David M. Buss

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

01

L480

TLTK

12

Comprechensive Stress Management

Jerrold S. Greenberg

Nxb McGraw Hill

2006

Sách in

02

L37, l482

TLTK

13

Psychology an introduction Benjamin B. Lahey

Steven A. Schneider

Nxb McGraw Hill

2007

Sách in

01

L481

TLTK

14

Psychology and You

Judith W.McMahon, Frank B. McMahon, Tony Romano

West Publishing Company

1995

Sách in

01

L31

TLTK

15

Cultural Psychology

Steven J. Heine

Nxb Norton

2012

Sách in

01

L1462

TLTK

16

Principles of  Research in Behavioral Science

Bernard E. Whitley, JR

Nxb McGraw Hill

2001

Sách in

01

L29

TLTK

17

Research methods in psuchology

John J. Shaughnessy, Eugene B. Zechmeister, Jeanne S Zechmeister

Nxb McGraw Hill

2006

Sách in

01

L479

TLTK

18

Exploring social psychology

David G. Myer

Nxb McGraw Hill

2007

Sách in

01

L626

TLTK

19

Organizational Behavior

Robert Kreitner, Angelo Kinicki

Nxb McGraw Hill

2007

Sách in

01

L830

TLTK

20

Psychology the science of mind and behavior

Michael W. Passer, Ronald E. Smith

Nxb McGraw Hill

2007

Sách in

01

L39

TLTK

21

Clashing views in abnormal Psychology

Richard Halgin

Nxb McGraw Hill

2007

Sách in

01

L181

TLTK

22

Abnormal Psychology

Robin S. Rosenberg, Stephen M. Kosslyn

Nxb Worth

2011

Sách in

01

L833

TLTK

23

Social psychology

Gilovich, Keltner, Chen, Nisbett

Nxb Norton

2013

Sách in

01

L1479

 

24

Psychology modules

Laura A King

Nxb McGraw Hill

2012

Sách in

01

L1464

 

25

Psychology the science of mind and behavior

Michael W. Passer, Ronald E. Smith

Nxb McGraw Hill

2007

Sách in

01

L487

 

26

Student study guide for use with Psychology an introduction

Benjamin B. Lahey

Nxb McGraw Hill

2007

Sách in

01

L1105

 

27

Psychological science

Michaels S. Gazzaniga, Todd F. Heatherton, Steven J. Heine, Daniel C. McIntyre

Nxb Norton

2007

Sách in

01

L1106

 

28

Comprehensive stress management

Ferrold S. Greenberg

Nxb McGraw Hill

2011

Sách in

01

L1134

 

29

Exploring Psychology modules

David G. Myers

Nxb Worth

2008

Sách in

01

L448

 

30

Introduction to Psychology practice tests

R. Eric Landrum

Nxb McGraw Hill

1999

Sách in

01

L483

 

31

Understanding Psychology

Robert S. Feldman

Nxb McGraw Hill

2011

Sách in

01

L1254

 

32

Psychology an appreciative view

Laura S. King

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

01

L1136

 

33

Psychology

Peter Gray

Nxb Worth

2011

Sách in

01

L486

 

34

Clashing views on  Psychological issues

Brent Slife

Nxb McGraw Hill

2010

Sách in

01

L470

 

35

Critical thinking a student’s introduction

Gregory Bassham, William Irwin, Henry Nardone, James M. Wallace

Nxb McGraw Hill

2011

Sách in

01

L1132

 

36

Methods in behavioral research

Paul C. Cozby

Nxb McGraw Hill

2007

Sách in

02

L474, 1103

 

37

MD  Anderson manual of  Psychological oncology

James D. Duffy, Alan D. Valentine

Nxb McGraw Hill

2011

Sách in

01

L1149