HUHT

Thanh toán điện tử

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại hình tài liệu

Số cá biệt

Ghi chú

          1           

Gt thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ ba)

TS. Trần Văn Hòe

Nxb ĐHKTQD

2008

4

Sách in

V1632-1636

TLTK

          2           

E-commerce

Gary P. Schneider

University of San Diego

2017

 

ebook

 

TLTK

          3           

Thương mại điện tử

TS. Nguyễn Văn Hùng, Trương Văn Luân, Huỳnh Văn Hồng, Phan Quan Việt, Nguyễn Văn Bảo

Nxb Kinh tế HCM

2013

5

Sách in

V1085-1098

TLTK

          4           

Thương mại điện tử

ThS. Hồ Trung Thành, ThS. Lê Hoành Sử, ThS. Phạm Mạnh Cường…

Nxb Đại học Quốc Gia, HCM

2015

3

Sách in

MBS

TLTK

          5           

Electronic commerce 2012

Efraim Turban

Nxb Pearson

2012

1

Sách in

L 1237

TLTK

          6           

E- Commerce and information technology in hospitality and tourism

Zongqing Zhou,Ph.D.

Nxb Delmar Learning

2004

1

Sách in

L 440

TLTK

          7           

Electronic Principles

Albert Paul Malvind

Mc GrawHill

1999

1

Sách in

L1885

TLTK

          8           

E-Business and E Commerce management- Trategy implementation and practice

Dave Chaffey

Prentic Hall

20011

1

Sách in

L1238

TLTK