HUHT

Thiết kế thực đơn nhà hàng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Food and drink service hospitality training foundation

Roy Hayter

Macmilan London

1993

Ebook

 

 

TLTK

2

Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng

Nguyễn Văn Đính – Hoàng Lan Hương

Nxb Lao động xã hội

2009

Sách in

05

V1622-1626

TLTK

3

Công nghệ du lịch (Kỹ thuật nghiệp vụ)

Dennis L. Foster

Nxb Thống kê

2001

Sách in

1

V154

TLTK