HUHT

Thiết kế Web

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số cá biệt

Ghi chú

        1             

Adobe dreamweaver CS6 classroom in a book

Adobe Creative Team

 

2012

 

Ebook

        2             

Adobe dreamweaver CS6 on demand

Steve Johnson, Perspection

 

2012

 

Ebook

        3             

Gt Thiết kế web

Thạch Bình Cường, Vũ Thị Hậu

Giáo dục

2010

 

 

        4             

Gt Thiết kế web

PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật, ThS. Lê Văn Hòa

ĐH Huế

2017

V2016-2020

Sách in

        5             

Dynamic web programming

Marty Mathews, John Cronan

Nxb McGraw Hill

2010

L1151

Sách in

        6             

Xây dựng và ứng dụng Web bằng PHP & MySql

Phạm Hữu Khang

Nxb Cà Mau

2010

 

Gt chính

        7             

Lập trình web bằng php 5.3 CSDL MySQL 5.1 –T.1 (2)

Phạm Hữu Khang

Nxb Cà Mau

2010

 

Sách in

TLTK

        8             

Lập trình web bằng php 5.3 CSDL MySQL 5.1 –T.2 (2)

Phạm Hữu Khang

Nxb Cà Mau

2010

 

Sách in

TLTK

        9             

Xây dựng và ứng dụng Web bằng PHP & MySql

Phạm Hữu Khang

Nxb Cà Mau

2010

 

Sách in

TLTK

    10             

Lập trình Website thương mại điện tử

Ngô văn sơn

Lưu hành nội bộ

 

 

 

    11             

http://hocwebchuan.com/r

eference /tag/html5

 

 

 

 

 

    12             

http://hocwebchuan.com/reference/css Sectio

n/css3/pr_property.php

 

 

 

 

 

    13             

http://vietjack.com/html/cac_the_html_co_ban.jsp

 

 

 

 

 

    14             

http:// vietjack.com/html/tong_hop_cac_

the_html_co_ban.jsp