HUHT

Thống kê du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Lý thuyết thống kê

Mai Văn Xuân, Hoàng Hữu Hòa

Nxb ĐH Huế

2006

ebook

1

 

 

2

Bài giảng của giảng viên phụ trách

 

 

 

 

 

 

GV cung cấp

3

Niêm giám thống kê các năm

Tổng cục Thống kê

NXB Thống kê

2016

 

 

 

 

4

Nguyên lý thống kê kinh tế

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nxb NN

2006

ebook

 

 

 

5

 

Gt Thống kê kinh tê

TS. Bùi Đức Hiệu (Chủ biên)

Nxb ĐH KTQD

2012

Ebook

 

 

 

6

GT Lý thuyết thống kê kinh tế

Trần Thị Kim Thu

Đại học kinh tế

Quốc Dân

2016

Sách in

 

 

 

7

Statistics for Economics, Accounting

and Business Studies

Michael Barrow

Person

2017

Ebook

 

 

 

8


Applied Statistics in Business and Economics

 

David Doane, Lori Seward

McGraw-Hill

2016

Ebook

 

 

 

9

The Practice of Statistics for Business and Economics [4 ed.]

David S. Moore, George P. McCabe, Layth C. Alwan, Bruce A. Craig

W. H. Freeman

2015

Ebook

 

 

 

10

Statistics for Management and Economics [10 ed.]

Gerald Keller

Cengage Learning

2014

Ebook

 

 

 

11

Statistics for Economics

Shahdad Naghshpour

Business Expert Press

2012

Ebook

 

 

 

12

Statistics for Management and Economics, Abbreviated Edition (with Essential Textbook Resources Printed Access Card) [9 ed.]

Gerald Keller

South-Western College Pub

2011

Ebook

 

 

 

13

Statistics for Business and Financial Economics [3 ed.]

Cheng-Few Lee, John C. Lee, Alice C. Lee (auth.)

pringer-Verlag New York

2013

Ebook

 

 

 

14

Elementary Statistics

G.Bluman

Mc Graw Hill

2007

L761

 

 

 

15

http://www.gso.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

16

http://www.iss.gov.vn