HUHT

Thống kê kinh doanh và kinh tế

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Ghi chú

1

Giáo trình lý thuyết thống kê

Hà Văn Sơn

NXB Thống kê

 

2004

Ebook

 

 

2

Lý thuyết thống kê

Mai Văn Xuân

Đại học Huế

2009

sách photo

 

 

3

Nguyên lý thống kê kinh tế

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nxb NN

2006

Ebook

 

 

4

GT Lý thuyết thống kê kinh tế

Trần Thị Kim Thu

Đại học kinh tế

Quốc Dân

2016

Sách in

2

519.507

5

Elementary Statistics

G.Bluman

Mc Graw Hill

2007

L761

 

 

6

Basic Statistics Using Excel 2007

Lind, Marchal

Mc Graw Hill

2007

L561-563, 613

 

 

7

Business statistics in practice

Bruce l. Bowerman, Richard T. O’Connell

Mc Graw Hill

2007

519.5

 

 

8

Statistics for Business & Economics

David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams

Cengage

2019

 

Ebook

 

 

9

Essentials of Statistics for Business & Economics

David R. Anderson; Dennis J. Sweeney; Thomas A. Williams; Jeffrey D. Camm; James J. Cochran

Cengage

 

2019

Ebook

 

 

10

Basic Statistics For Business And Economics

Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel Adam Wathen

McGraw-Hill Education

2018

Ebook

 

 

11

Statistics For Business & Economics

David Ray Anderson, Jeffrey D. Camm, James J. Cochran, Dennis J. Sweeney, Thomas Arthur Williams

Cengage Learning

2018

Ebook

 

 

12

Statistics for Economics Accounting and Business Studies

 Michael Barrow

Publisher: Pearson

2017

Ebook