HUHT

Toán ứng dụng trong kinh tế

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Toán cao cấp tập 1: Đại số tuyến tính

Lê Đình Thúy

Nxb ĐH KTQD

2015

Sách in

05 cuốn

V1572-1576

Gt chính

2

Toán cao cấp tập 2: Giải tích

Lê Đình Thúy

Nxb ĐH KTQD

2015

Sách in

05 cuốn

V1577-1581

Gt chính

3

Fundamental methods of mat economics

Alpha C. Chiang

McGraw-Hill Education – Europe

2005

Ebook

1

 

 

4

Toán cao cấp tập 1 

Nguyễn Đình Trí

Nxb Giáo dục

2012

Sách in

05 cuốn

V984-988

 

5

Toán cao cấp tập 1 

Nguyễn Đình Trí

Nxb Giáo dục

2012

Sách in

05 cuốn

V989-993

 

6

Toán cao cấp tập 2

Nguyễn Đình Trí

Nxb Giáo dục

2011

Sách in

05 cuốn

V994-998