HUHT

Truyền thông đại chúng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại hình tài liệu

Số CB

Ghi chú

1

Introduction to Mass Communication

Muhammadali. N

 

2011

 

 

 

Ebook

2

Media today an Introduction to Mass Communication

Joseph Turow

 

2009

 

 

 

Ebook

3

Business communication

Vikram Bisen, Priya

New age international publisher

2009

 

 

 

Ebook

4

 Communincation Works

Gamble

Mc Graw Hill

2010

3

Sách in

L1141, 1142, 534

 

5

Update Edition Mass Media in a Changing World

George Rodman

Mc Graw Hill

1/16/2010

1

 

L1156

 

6

Mass Media in a Changing World with Media World 2.0 DVD-ROM

George Rodman

Mc Graw Hill

1/30/2007

1

 

L513

 

7

Intercultural Communication in Contexts

Judith Martin. Thomas Nakayama

Mc Graw Hill

2009

2

 

L1143, 1144

 

8

Introduction to Mass Communication

Baran

McGraw – Hill

2009

1

 

L538

 

9

Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture

Stanley Baran

Mc Graw Hill

2009

1

 

L571

 

10

Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture

Stanley Baran

Mc Graw Hill

2012

1

 

L686

 

11

Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture. Updated Edition

Stanley Baran

Mc Graw Hill

2010

1

 

L1155

 

12

Web tham khảo

hat.tailieu.vn

 

 

 

 

 

Đã cung cấp PW

13

Web tham khảo

http://www.cesti.gov.vn. 

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện

14

Web Tham khảo

http://db.vista.gov.vn/

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện

15

Web Tham khảo

http://www.itdr.org.vn/vi/

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện

16

Internal Communication Management – Individual and Organizational Outcomes

Antonio Ragusa

Venus Publishing ApS

2010

 

 

 

 

17

Văn hoá doanh nghiệp và sự lãnh đạo

 

Edgar H. Schein

, NXB Thời đại.

2012

Dtbook.com.vn

Đề xuất mua

 

 

18

Internal Communications

James Farrant

, Thorogood.

 

2003

 

 

 

 

19

Organizational behaviour – Human behavior at work

John W. Newstrom & Keith Davis

The McGraw – Hill Companies.

 

2002

 

 

 

 

20

Understanding Organizational Culture

Mats Alvesson

SAGE Publications

2002

 

 

 

 

21

The IABC Handbook of Organizational Communication

Tamara L.Gillis

Jossey – Bass A Wiley Imprint

2006

 

 

 

 

22

Organizational behavior

Stenven L. McShane & Mary Ann Von Glinow

The McGraw – Hill Companies.

 

2007

L830

 

 

 

23

Effective Internal Communication (PR in Practice)

Lyn Smith

 

2008

 

 

 

Ebook

24

Effective Internal Communication (PR in Practice)

Lyn Smith

 

2005

 

 

 

Ebook