HUHT

Truyền thông điện tử

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại hình tài liệu

Số cá biệt

Ghi chú

          1           

Communincation Works

Gamble

Mc Graw Hill

2010

3

Sách in

L1141, 1142, 534

 

          2           

Update Edition Mass Media in a Changing World

George Rodman

Mc Graw Hill

2010

1

Sách in

L1156

 

          3           

Mass Media in a Changing World with Media World 2.0 DVD-ROM

George Rodman

Mc Graw Hill

2007

1

Sách in

L513

 

          4           

Intercultural Communication in Contexts

Judith Martin. Thomas Nakayama

Mc Graw Hill

2009

2

Sách in

L1143, 1144

 

          5           

Introduction to Mass Communication

Baran

McGraw – Hill

2009

1

Sách in

L538

 

          6           

Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture

Stanley Baran

Mc Graw Hill

2009

1

Sách in

L571

 

          7           

Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture

Stanley Baran

Mc Graw Hill

2012

1

Sách in

L686

 

          8           

Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture. Updated Edition

Stanley Baran

Mc Graw Hill

2010

1

Sách in

L1155

 

          9           

Organizational behavior

Stenven L. McShane & Mary Ann Von Glinow

The McGraw – Hill Companies.

2007

1

Sách in

L830

 

        10         

Web tham khảo

hat.tailieu.vn

 

 

 

 

 

Đã cung cấp PW

        11         

Web tham khảo

http://www.cesti.gov.vn.

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện

        12         

Web Tham khảo

http://db.vista.gov.vn/

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện

        13         

Web Tham khảo

http://www.itdr.org.vn/vi/

 

 

 

 

 

Truy cập tại Thư viện