HUHT

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Ghi chú

1

Gt Tư tưởng HCM

Bộ GD và ĐT

Nxb Chính trị Quốc gia

2016

Sách in

05

 

2

Các Nghị quyết, văn kiện của đảng từ Đại hội VI đến Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

3

GT Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chính trị Quốc gia

2017

Sách in

5 cuốn

 

4

Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3)

Nhiều tác giả

Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật –  Hà Nội

2011

ebook

1

 

5

Hồ Chí Minh toàn tập (tập 12)

Nhiều tác giả

Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật –  Hà Nội

2013

ebook

1

 

6

Gt Tư tưởng HCM

Bộ GD và ĐT

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

05

 

7

Gt Tư tưởng HCM

Bộ GD và ĐT

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

05