HUHT

Văn hóa đa quốc gia

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại

TL

SL

Số các biệt

Ghi chú

1

Di sản thế giới ở Việt Nam

Tổng cục Du lịch

Nxb Thanh niên

2012

Sách in

 

 

 

2

Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch

Lê Hồng Lý, Dương Văn Sáu, Đặng Hoài Thu

Nxb ĐHQGHN

2010

Sách in

 

 

 

3

Di sản phương Đông

Will Durant

Nxb Thời đại

2014

Sách in

 

 

 

4

Giá trị của di sản văn hóa Óc Eo – An Giang

Nhóm tác giả

Nxb ĐHQGTPHCM

2016

Sách in

 

 

 

5

Western Civilizations: Their History and Culture

 

Josua Cole, Carol Symes

 

2020

Ebook

 

 

 

6

Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys Through 34 Nations, Clusters of Nations, Continents, and Diversity

 

Martin J. Gannon, Rajnandini (Raj) K Pillai

Sage Publications, Inc

2015

Ebook

 

 

 

7

Translation and Tourism: Strategies for Effective Cross-Cultural Promotion

M. Zain Sulaiman, Rita Wilson

Springer Singapore

2019

 

 

 

 

8

Global Mindset and Cross-Cultural Behavior: Improving Leadership Effectiveness

 

Wim den Dekker (auth.)

Palgrave Macmillan UK

2016

 

 

 

 

9

Cross-Cultural Analysis: Methods And Applications

 

Jaak Billiet, Eldad Davidov, Bart Meuleman, Peter Schmidt

Routledge/Taylor & Francis Group

2018

 

 

 

 

10

Cross-Cultural Business Behavior: Negotiating, Selling, Sourcing and Managing Across Cultures

 

Richard R. Gesteland

Copenhagen Business School Press

2005

 

 

 

 

11

Managing Across Cultures: The Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset

 

Charlene Solomon, Michael S. Schell

 

McGraw-Hill

2009