HUHT

Văn hóa di sản thế giới

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Sổ cá biệt

Ghi chú

          1           

Understanding Cross-Cultural Management-

Marie-Joelle Browaeys, Roger Price

Pearson

2016

ebook

 

 

 

          2           

Di sản thế giới ở Việt Nam

Tổng cục Du lịch

Nxb Thanh niên

2012

 

 

 

Sách in

          3           

Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch

Lê Hồng Lý, Dương Văn Sáu, Đặng Hoài Thu

Nxb ĐHQGHN

2010

 

 

 

Sách in

          4           

Di sản phương Đông

Will Durant

Nxb Thời đại

2014

 

 

 

Sách in

          5           

Giá trị của di sản văn hóa Óc Eo – An Giang

Nhóm tác giả

Nxb ĐHQGTPHCM

2016

 

 

 

Sách in

          6           

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm

Nhà xuất bản Giáo dục

1999

 

Sách in

5

 

Gt chính

          7           

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Quốc Vượng

Nhà xuất bản Giáo dục

2009

Sách in

5

 

TLTK

          8           

Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai

Trần Ngọc Thêm

Nxb VHVN

2016

Sách in

1

V2272

TLTK

          9           

Tìm hiểu về bản sắc văn hóa Việt Nam cái nhìn hệ thống – loại hình

Trần Ngọc Thêm

Nxb VHVN

2004

Sách in

1

V958

TLTK

        10         

Văn hóa người Hoa Nam Bộ

Lưu Kim Hoa

Nxb VHVN

2016

Sách in

2

V2258

TLTK

        11         

Một nền văn hóa văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú

Hà Minh Đức

Nxb Chính trị

2014

Sách in

1

V2273

TLTK

        12         

Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng – tiểu vùng ở Việt Nam

Huỳnh Công Bá

Nxb Thuận Hóa

2015

Sách in

1

V2275

TLTK

        13         

Văn hóa dân tộc ít người

Lê Trung Vũ

Nxb VHTT

2013

Sách in

1

V2422

TLTK

        14         

Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt

Leopold Cadiere

Nxb Thuận Hóa

2015

Sách in

1

V2405

TLTK

        15         

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam xưa và nay

Nguyễn Đức Lữ, Nguyễn Thị Hải Yến

Nxb VHTT

 

Sách in

1

V2406

 

        16         

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm

Nhà xuất bản Giáo dục

1999

 

Sách in

5

 

 

        17         

Cultural Tourism

Bob McKercher. Hilary Du

 

Cros

Haaworth

2007

 

Sách in

 

L401, 403

        18         

Intercultural Communication in

Contexts

Judith Martin. Thomas

Nakayama

Mc Graw

Hill

2009

 

 

 

L1143, 1144