HUHT

Văn hoá học

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Gt văn hóa học

Nguyễn Tiến Dúng

Nxb ĐH Huế

2016

Sách in

10

V1962 – 1971

Gt chính

2

Văn hóa học

Nguyễn Thị Thường

Nxb ĐH SP Hà Nội

2006

ebook

1

 

Gt chính

3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Ngọc Thêm

Nxb Giáo dục

2000

 

5

 

 

4

Văn hóa tính ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt

Leopold Cadiere

 

2013

Sách in

1

 

390. 09597

5

Phong tục miền Nam

Vương Đằng

 

2013

Sách in

1

 

390. 09597

6

Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam

GS.TS. Ngô Đức Thịnh

 

2016

Sách in

1

 

398. 09597

7

Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam

Ngô Đức thịnh

 

2015

Sách in

1

 

398. 09597

8

Văn hóa các dân tộc ít người

PGS. Lê Trung Vũ

 

2013

Sách in

1

 

398. 209597163