HUHT

Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

Quản lý lễ hội và sự kiện

Cao Đức Hải (Cb)

Nxb Lao động

2014

V1230 -1234

Gt chính

2

Tổ chức sự kiện

PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm

Nxb ĐHKTQD

2012

V1154-1158

Gt chính

3

Event planning 2nd

Laurence Carter

 

2012

Mua file amazon

 

4

Festival and Special Event Management

Johnny Allen

Ontario, John Wiley

2002

 

 

5

Events Management: An Integrated and Practical Approach

Razaq Raj (2008)

 

2008

Sách in

MBS

6

Event management & Event tourism

Donald Getz

Nxb Cognizant Communication Corporation

2004

L441-442

TLTK

7

Successful event management: A practical handbook

Anton Shone, Bryn Parry

Nxb Cengage

2013

L1232

TLTK

8

Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội

Nguyễn Thị Mỹ Thanh – Sử Ngọc Diệp

Lao Động Xã Hội

2015

Đề xuất mua

MBS

9

Strategic Management for Tourism, Hospitality and Events

Nigel Evans

Routledge

2015

Ebook