HUHT

Học viên cao học HUHT

Lệ phí làm thẻ là 100.000 đồng. Số lượng sách được mượn là 2 quyển/10 ngày và được gia hạn một tuần tiếp theo nếu sách không có nhu cầu cao.

Học viên cao học HUHT được sử dụng Dịch Vụ Cung Cấp Tài Liệu (bao gồm Dịch vụ Thư viện văn phòng và Dịch vụ Cung cấp thông tin trọn gói) trong trường hợp học viên không thể đến Thư viện để mượn tài liệu hoặc không tìm thấy tài liệu điện tử trong các Cơ sở dữ liệu của Thư viện. Ngoài ra, học viên cao học được sử dụng cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của Thư viện.